CPL ROMANIAConditii contractuale

Conditii contractuale pentru furnizarea gazelor naturale in regim negociat de catre CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA SRL

Serviciul oferit este furnizarea gazelor naturale inclusiv serviciile reglementate de distribuţie/transport şi înmagazinare a gazelor naturale (servicii reglementate ce sunt refacturate clientului  în cuantumul prevăzut în actele normative ce le reglementează şi care sunt incluse în preţul de furnizare).

Garantii

Clientul este obligat să prezinte o garanţie financiară fie prin plata în avans (plata în avans constituind instrument de garantare a livrării gazelor), fie prin prezentarea de garanţii sub formă de scrisoare de garanţie bancară,  a cărei valoare trebuie să acopere contravaloarea gazelor naturale ce urmeaza a fi livrate pe doua luni consecutive cu cel mai mare consum sau ipotecă imobiliară în baza actului de proprietate al imobilului adus în garanţie.

 Termenele, modalitatile si conditiile de plata a facturii

Factura de consum gaze naturale se va emite lunar, termenul de plată fiind de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

În cazul în care data scadenţei facturii este o zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.

În cazul neplăţii la termenul scadent al facturii, se vor percepe dobânzi de întârziere în cotă de 0,02 % pentru fiecare zi de întârziere, calculate asupra valorii neachitate, începând cu ziua următoare scadenţei şi până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii.

Obligaţiile de plată sunt considerate îndeplinite în momentul în care sumele plătite au intrat în contul vânzătorului. Plata facturii se efectuează prin instrumentele legale de plată.

Durata contractului, conditiile de reinnoire/prelungire si de incetare a contractului

Contractul de vânzare cumpărare a gazelor naturale se încheie pe perioadă nedeterminată.

Rezilierea contractului intervine:

Pentru neexecutarea de către una dintre părţi a obligaţiilor contractuale, cealaltă parte va fi indreptăţită la rezilierea contractului.

Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi, rezilierea iniţiată de către Client neputând opera până la plata în întregime a sumelor datorate în baza contractului.

Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul, prin simpla notificare, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţelor de judecată, în următoarele situaţii:

  • în caz de consum fraudulos, aşa cum este definit de legislaţia aplicabilă;
  • la data deschiderii procedurii de faliment (ca fază finală a procedurii insolvenţei)
  • încălcarea culpabilă repetată de către client a obligaţiilor contractuale.
  • în cazul în care nu s-au oferit garanţiile contractuale solicitate în condiţiile şi termenii prevăzute/i în contract.

În situaţiile prevăzute la aliniatul precedent, rezilierea va produce efecte de plin drept în termen de 3 zile calendaristice de la comunicarea notificării.

Rezilierea contractului de furnizare negociată a gazelor naturale din iniţiativa clientului operează în condiţiile notificării prealabile a Furnizorului, cu 30 de zile calendaristice înainte de această dată.

Contractul va înceta de drept, fără nici o altă formalitate şi fără intervenţia instanţelor de judecată, dacă forţa majoră se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice.

Contractul poate înceta prin denunţarea unilaterală a acestuia, din iniţiativa Clientului, cu condiţia notificării scrise prealabile a Furnizorului cu cel puţin 21 de zile calendaristice înainte ca denunţarea să producă efecte şi sub condiţia îndeplinirii în întregime a obligaţiilor de plată prevazute contractual.

Contractul poate înceta prin denunţarea unilaterală a acestuia, din iniţiativa Furnizorului, cu condiţia notificării scrise prealabile a Clientului cu cel puţin 21 de zile calendaristice înainte ca denunţarea să producă efecte.

 

QR Code Business Card