CPL ROMANIAObligatiile si drepturile clientului final

Obligatiile si drepturile clientului final de gaze naturale

Clienţii finali au obligaţia să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizorul/operatorul sistemului, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, altele decât obligaţia de plată a clientului final, partea în culpă plăteşte celeilalte părţi daune-interese până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, în conformitate cu prevederile stipulate în contract.

În cazul intervenţiilor asupra sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu excepţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, de către persoane neautorizate, care pun în pericol siguranţa alimentării cu gaze naturale, operatorul de transport/distribuţie este îndreptăţit să întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE. În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare, clientul final este obligat să constituie o garanţie financiară pentru un consum maxim echivalent pentru un an.

Clienţii finali de gaze naturale au următoarele drepturi:

  • să aibă acces la sistem în condiţiile legii şi să fie alimentaţi cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare, încheiat în conformitate cu contractul-cadru aprobat de ANRE;
  • să solicite furnizorului/operatorului sistemului modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  • să fie notificaţi în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a contractului şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
  • să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;
  • să solicite furnizorului/operatorului de sistem să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor survenite;
  • să solicite şi să primească penalităţile suportate de către furnizor/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea obligaţiilor, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă;
  • să li se pună la dispoziţie cel puţin două modalităţi de plată, care să le permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii prevăzute în contract;
  • să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării, conform unei proceduri aprobate de ANRE, care stabileşte în principal etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, precum şi operatorii de sistem care sunt obligaţi să le furnizeze;
  • să primească un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de gaze naturale, în termen de 6 săptămâni de la schimbarea furnizorului;
  • să solicite şi să primească de la furnizor/operatorul de sistem toate datele relevante privind propriul consum pe ultimii 5 ani, fără să li se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu.

Clienţii finali nu au dreptul să vândă gazele naturale.

QR Code Business Card