CPL ROMANIASistemul de distribuţie

SECŢIUNEA 1: Datele de identificare ale solicitantului

1. Denumirea/Numele şi prenumele:

2. Adresa sediului social/domiciliului*: localitatea , str. nr. , bl. ,
sc. , et. , ap. , judeţul , codul poştal
telefon , e-mail

3. Adresa imobilului/obiectivului pentru care se solicită racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale*:
localitatea , str. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judeţul , codul poştal

4. Adresa de corespondenţă*: localitatea , str. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judeţul , codul poştal

5. Reprezentant legal/Mandatar: , identificat prin buletin/carte de identitate seria nr. , eliberat(ă) de la data , domiciliat în localitatea , str. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judeţul/sectorul , codul poştal , telefon , fax , e-mail
*În situaţia în care adresa este aceeaşi, se completează o singură dată informaţiile solicitate.

6. Tip solicitant:
 nou existent

7. Răspunsul OSD la prezenta cerere:
 se transmite prin poştă la adresa de domiciliu/sediu social/loc de consum a solicitantului sau la adresa mandatarului se ridică personal de solicitant sau de mandatar de la sediul OSD

8. Comunicarea solicitantului cu OSD se realizează prin:
 poşta electronică fax personal la sediul OSD telefon, sms alte căi de comunicare

9. Pentru publicarea pe pagina de internet a OSD a informaţiilor cu privire la datele de contact şi adresa locului de consum, solicitantul:
 este de acord cu publicarea nu este de acord cu publicarea

10. Solicitantul bifează modalitatea de realizare a lucrărilor necesare racordării la sistemul de distribuţie a gazelor naturale a imobilului/obiectivului menţionat la pct. 3, şi anume:
 de către operatorul de distribuţie a gazelor naturale de către operatorul economic autorizat ANRE, selectat de solicitant

SECŢIUNEA 2: Informaţii privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale

1. Racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale (SD) din localitatea aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului , judeţul , a:

󠅷 locului de consum situat în localitatea , str. nr. , bl. , sc. , ap. , judeţul ;

 sistemului de distribuţie închis amplasat în localitatea aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului , judeţul ;

 sistemului de distribuţie a gazelor naturale amplasat în localitatea aparţinătoare comunei/oraşului/municipiului , judeţul ;

2. Precizări privind racordarea:

SECŢIUNEA 3: Parametri tehnici de funcţionare în condiţii de siguranţă a obiectivului pentru care se solicită racordarea

Debit de gaze naturale solicitat: mc/h şi lista aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi

SECŢIUNEA 4: Alte cerinţe specifice

1. Presiunea in aval de PRM/SRM: bar;

SECŢIUNEA 5: Documente anexate cererii (FILE PDF/JPG LIMIT 2mb)
În considerarea prevederilor art. 326 din Codul penal referitoare la falsul în declaraţii, declar că toate informaţiile şi documentele ce însoţesc prezenta cerere sunt corecte şi reale. De asemenea mă angajez să prezint OSD, la solicitarea acestuia, documentele în original.

Documente comune:
1. mandat - în situaţia în care solicitantul este reprezentat prin mandatar este necesară prezentarea mandatului prin care acesta este împuternicit pentru:
a) susţinerea tuturor demersurilor necesare obţinerii avizului tehnic de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
b) ridicarea răspunsului OSD la cererea de racordare;
2. acceptul proprietarilor sau acordul solicitantului privind despăgubirea proprietarilor dacă soluţia tehnică de racordare impune racordarea la o conductă de distribuţie/racord/staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/staţie de măsurare/post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare existent(ă), proprietate a terţilor. Acordul solicitantului reprezintă actul autentic prin care acesta declară să îi despăgubească pe proprietari pentru partea ce îi revine din investiţia făcută de aceştia.

Documente specifice, în copie conformă cu originalul:
Persoană fizică:

a) copia B.I./C.I. proprietarului şi/sau chiriaşului;
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv extras CF actualizat/autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/comodat/donaţie/certificat de moştenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;
c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale.
d) plan de încadrare în zonă, planuri de situaţie cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
     d.1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:1.000,
1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
     d.2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras
de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
e) cărţi tehnice ale aparatelor de utilizare, după caz;
Asociaţie locatari/proprietari: a) copia actului de constituire a asociaţiei; b) copia certificatului de înregistrare fiscală; c) schema imobilului (cuprinde numărul de scări, de niveluri pe fiecare scară şi numărul apartamentelor pe fiecare scară şi nivel) - sub formă de plan sau o descriere a acestuia.

Persoană juridică:
a) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/certificatului de înregistrare fiscală; certificat constatator ORC actualizat (nu mai vechi de 30 de zile), copie BI/CI reprezentant legal și/sau mandatar, după caz,
b) copia documentelor care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum, respectiv:extras CF actualizat/
autorizaţia de construire/actul de vânzare-cumpărare/contractul de închiriere/donaţie/certificat de moştenitor etc. pentru imobilul/imobilele în care se amplasează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi;
c) în cazul contractelor de închiriere/comodat este necesară şi prezentarea acordului proprietarului imobilului pentru realizarea racordării locului de consum la sistemul de distribuţie a gazelor naturale;
d) plan de încadrare în zonă, planuri de situaţie cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
d.1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:1.000,
1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
d.2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras
de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.
e) cărţi tehnice ale aparatelor de utilizare, după caz;
f) copia documentului prin care solicitantul atestă dreptul de proprietate/folosinţă a terenului pe care se constituie un sistem de distribuţie a gazelor naturale sau un sistem de distribuţie închis.

Dezvoltator al ansamblului rezidențial:
a) informaţii privind debitul și presiunea solicitată pentru fiecare imobil/construcţie, conform prevederilor Normelor tehnice;
b) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru imobilul/construcţia ce urmează a se edifica, în termen de valabilitate, în copie;
c) planul de situaţie, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament a acestora, în coordonate din care să rezulte precis poziţia imobilului/construcţiei;
d) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie;
e) copia actului de identitate, certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz;
f) actul de proprietate, extras CF actualizat (nu mai vechi de 30 de zile) sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, imobilului și/sau clădirii pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt proprietatea viitorului utilizator, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii de racordare;
g) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în sprijinul cererii sale.

Pentru încheierea contractului de racordare, dezvoltatorul trebuie să depună la OSD, în copie, și autorizaţia de construire în termen de valabilitate pentru ansamblul de blocuri de locuinţe și/sau de locuinţe individuale.

* În funcţie de particularităţile actelor pe care dvs. le prezentaţi, pot fi solicitate documente suplimentare faţă de cele menţionate mai sus.

Prin completarea acestui formular sunteti de acord cu politica noastra de confidenţialitate

Incarcarea documentelor poate dura cateva minute , va rugam asteptati fara sa inchideti browserul

QR Code Business Card