CPL ROMANIAObligatiile si drepturile clientului final

Drepturile si obligatiile clientului final de gaze naturale

 

Drepturile clientului final de gaze naturale

 

Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
a) să îşi aleagă furnizorul şi să accepte o ofertă-tip publicată de către acesta sau să solicite o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică;
b) să încheie cu furnizorul ales contract/contracte de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea cerinţelor minime contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) să își schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizarea gazelor naturale în regim de ultimă instanță la furnizarea gazelor naturale în regim concurențial;
d) să i se pună la dispoziţie, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă solicită astfel, în formă electronică, o copie a contractului de furnizare a gazelor naturale înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia, inclusiv în situaţia în care contractul este încheiat prin intermediari;
e) să i se pună la dispoziţie, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului şi ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;
f) să opteze pentru nivelul necesar de încărcare a cartelei, în situaţia în care are instalat la locul de consum un echipament de măsurare cu sistem de preplată cu cartelă;
g) să denunţe, în mod gratuit, contractul de furnizare a gazelor naturale în situaţia în care nu acceptă modificările şi/sau completările condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi majorarea preţului/tarifului, notificate de furnizor;
h) să solicite furnizorului întreruperea/limitarea/reluarea furnizării gazelor naturale la locul de consum, respectiv prestarea de către operator a activităţii de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) să înainteze o plângere furnizorului propriu referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăşurată de către acesta la locul de consum şi să beneficieze de un standard ridicat de soluţionare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate de ANRE; în cazul în care clientul final nu este mulţumit de soluţia dată plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluţionat pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a plângerilor/litigiilor, precum şi de a se adresa instanţei competente;
j) să primească penalităţile/compensaţiile suportate de către furnizor/operator pentru nerespectarea nivelurilor minime de calitate, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE;
k) să denunţe unilateral contractul de furnizare a gazelor naturale, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, şi să îşi schimbe efectiv furnizorul, cu respectarea termenului prevăzut în Regulamentul de schimbare a furnizorului (POSF), aprobat de autoritatea de reglementare;
l) să primească de la furnizor decontul final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile calendaristice de la data schimbării furnizorului sau de la data încetării contractului de furnizare a gazelor naturale;
m) să solicite furnizorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică; solicitarea clientului final trebuie să cuprindă datele de identificare ale acestuia, CLC/adresa locului de consum, perioada pentru care se solicită informaţiile, opţiunea pentru utilizarea/neutilizarea formatului-cadru de prezentare a datelor, prevăzut în anexa la prezentul regulament, şi modalitatea aleasă de client pentru transmiterea datelor solicitate;
n) să solicite furnizorului informaţii privind valoarea facturilor emise în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică;
o) orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.
Clientul final de gaze naturale nu are dreptul să vândă gazele naturale contractate.

 

Obligațiile clientului final de gaze naturale

 

Clientul final de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:
a) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;
b) să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
c) să achite integral factura scadentă reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale furnizate în regim de ultimă instanţă, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
d) să achite dobânzile penalizatoare solicitate, după caz, de furnizor pentru întârzierea în efectuarea plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
e) să achite furnizorului tariful perceput de operator pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării la locul de consum şi să constituie o garanţie financiară, dacă este cazul, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, şi, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plăţii;
f) să permită accesul reprezentantului operatorului în scopul de a presta activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreţine, verifica, înlocui sau citi indexul echipamentului de măsurare, precum şi pentru a întreţine, verifica sau remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final. Intervalul de timp stabilit de operator pentru efectuarea activităţii se comunică clientului final în vederea acordării accesului. Reprezentantul operatorului are obligaţia să prezinte clientului final legitimaţia de serviciu şi să comunice motivul pentru care solicită acces pe proprietatea clientului final;
g) să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului, precum şi toate celelalte instalaţii aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa;
h) să sesizeze imediat, la numărul de telefon pus la dispoziţie de operator, orice deficienţă pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa, în vederea verificării şi remedierii acesteia, în scopul asigurării parametrilor de siguranţă în alimentarea cu gaze naturale;
i) să achite contravaloarea serviciilor de înlocuire şi verificare metrologică a echipamentului de măsurare, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului final sau ca urmare a unei reclamaţii din partea clientului care s-a dovedit neîntemeiată;
j) să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată funcţionarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale;
k) să constituie în favoarea furnizorului, la solicitarea acestuia, o garanţie financiară pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
l) să întreţină şi să exploateze instalaţia industrială/ neindustrială de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE; modificarea instalaţiei de utilizare se efectuează numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE;
m) să asigure și să efectueze pe cheltuiala proprie, la intervalele corespunzătoare de timp, verificare și revizia instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu orice firmă autorizată de ANRE;
n) să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE, conform reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE;
o) să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizaţi de organisme abilitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;
p) să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE;
q) orice alte obligaţii prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, de contractele încheiate sau de alte acte normative aplicabile.

QR Code Business Card